Fond dokumentů

Pro každý fond je nutné nastavit Číslo fondu, Kód, Název a Číslo stylu, dále je nutné nastavit tyto položky:

 • Fond povolen - pouze povolené fondy se v systému zobrazují,
 • Fond periodika - pro zapnutí ročníků a čísel,
 • Kategorie dokumentu - vybereme všechny druhy dokumentu, které si přejeme v rámci tohoto fondu katalogizovat - systém je pak nabízí v poli 007,
 • Typ dokumentu - vybrané hodnoty systém nabídne v katalogizaci u pole 008,
 • Má exempláře - pokud je zvolena hodnota “Ne”, systém ve fondu vůbec nezobrazuje záložku s exempláři - např. u analytických záznamů,
 • Typ záznamu - nastavený typ pak ovlivňuje, jaká hodnota se vloží do záhlaví ve formátu MARC21,
 • Bibliografická úroveň - např. monografická nebo analytická, opět se tato hodnota použije do záhlaví formátu MARC21

image alt

Nastav styl

V nastavení stylu lze zobrazit seznam všech zapnutých polí daného fondu, pole zapínat, vypínat i upravovat.

image alt

Opravit pole

Každé pole má číslo dle formátu MARC21 nebo i mimo něj. Pokud zakládáme nové pole, můžeme mu přidělit pouze číslo, které ještě není ve fondu použité. Pokud je číslo nadefinované v českém překladu formátu MARC21, po vyplnění čísla automaticky naskočí i název a založí se všechna podpole patřící tomuto poli dle formátu. Kromě čísla a názvu obsahuje definice pole ještě tyto položky:

 • Pořadí v editaci - definuje pořadí pole v pracovním listu
 • Způsob zapnutí pole - jsou čtyři možnosti zapnutí: pro editaci a zobrazení, pouze pro editaci, pouze pro zobrazení nebo editace a zobrazení podmíněně neprázdností pole (tj. pokud je pole prázdné, v editačním formuláři se nezobrazí a pro jeho použití ho musíme zapnout přes plovoucí menu), kromě zapnutí můžeme pole úplně vypnout, zvolit jako generované pole (nedovolí ruční editaci) nebo nastavit pole jako vyřazené.
 • Nelze opakovat - u polí, která jsou dle formátu MARC21 neopakovatelná, systém pak jejich opakování nedovolí
 • Typ pole - standardní, pole 007 nebo pole 008
 • Exportovat do pole - rozhoduje, zda se údaje pole přenesou do souboru při exportu nebo ne
 • Importovat - rozhoduje, zda se vloží údaj ze stahovaného záznamu přes protokol Z39.50
 • Kontrola duplicity - např. u ISBN

image alt

Opravit podpole

Kromě celých polí se obdobným způsobem nastavují i jednotlivá podpole. Ta jsou dle formátu MARC21 označena malými písmeny event. číslicemi. Obdobně jako u polí nastavujeme název podpole, pořadí v rámci pole (pořadí pak můžeme v případě potřeby během katalogizace i změnit) a způsob zapnutí. Kromě toho jsou u podpolí nastavitelné tyto položky:

 • Vstupní prvek stylu - podpole nastavené jako vstupní prvek musí být vždy vyplněno, jinak systém nedovolí uložit záznam. Tento údaje se pak zobrazuje a záznamy se dle něj řadí v katalogizaci či katalogu ve sloupci s browsem.
 • Typ autority - pokud chceme údaje do tohoto podpole stahovat z autorit, musíme zvolit jeden typ napojení na autority - buď jako komplexní autorita u podpolí, kterých je na autority napojeno víc (typicky podpole pole 100, kde jsou na jednu autoritu napojená podpole a, q, b, c, d, 7) nebo jako jednoduchou autoritu u polí, kde je na autority napojen pouze jeden údaj (např. pole 246.a)
 • Autoritní fond - vybereme, na který autoritní fond chceme podpole napojit
 • Podpole v autoritě - vybereme, na konkrétně které podpole v autoritě chceme podpole ve fondu napojit
 • Typ podpole - obecné podpole, ISBN, ISSN (systém hlídá jejich správnost dle kontrolního čísla), propojovací pole (umožňuje v katalogizaci u pole 773 vkládat hodnoty podpole “g” přes pomocnou tabulku, která vloží údaje ve správné konvenci a dogeneruje hodnoty do podpolí “q” a “9”), URL (při vyplnění se pak údaj nabídne na prokliknutí v záložce Média), externí soubor (pro podpole, kam chceme připojit nějaké externí soubory, např. PDF plného textu) nebo validační slovník (vybereme z nastavených validačních slovníků, v katalogizaci se pak nabízí rolovátko s výběrem hodnot)
 • Způsob klíčování - určuje, jakým způsobem se mají údaje v poli tzv. oklíčovat, tj. zařadit mezi vyhledatelné výrazy. Na výběr je možnost oklíčovat: standard (oklíčuje, tj. jsou vyhledatelná jednotlivá slova s výjimkou slov kratších než tři znaky - ta vyhledat dle slov nelze), neklíčovat (systém nebude údaje v tomto podpoli dohledávat vůbec), jako celek (systém hledá podle celých sousloví), dle mezer (zaklíčují se jednotlivá slova včetně slov kratších než tři znaky), celek plus dle mezer (systém zaklíčuje jak celé sousloví, tak jednotlivá slova), ISBN/ISSN (hledá čísla včetně pomlček nebo bez nich),
 • Text před podpolem (WWW) - zvolený text se bude zobrazovat před údajem na webových stránkách
 • Text za podpolem (WWW) - zadaný text se bude zobrazovat na webových stránkách za údajem v podpoli
 • Skupina frází pro podpole - nastavíme, zda si přejeme během katalogizace vkládat slova z předem připraveného a průběžně doplňovaného slovníku frází. Vybrat můžeme některý z již extistujících nebo založíme nový vypsáním čísla pole a podpole, např. 245_h.

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + InsertZaložit nový fond/pole
drawing Ctrl + EnterZměnit konfiguraci fondu/nastavení aktuálního pole
drawing Ctrl + DeleteZruší pole z pracovního listu
drawingZkopírovat nastavení fondu
drawingNastavit pracovní list pro aktální fond
drawingNastavit styl pro e-Verbis
drawingZkopírovat nastavení pracovního listu do nastavení pro WWW
drawingLokalizovat název fondu
drawingPřerovnat pořadí polí v pracovním listu
drawingNastav indikátory pole
Top