Sekce EXEMP

NastaveníPopis
DEFAULTLOKACE={hodnota typu lokace}Defautlní lokace exempláře
DEFAULTKATVYP={hodnota typu }Defaultní kategorie výpůjčky
DEFAULTTEMSKUP={hodnota typu tematická skupina}Defaultní tématická skupina
DEFAULTZPNAB={hodnota typu způsob nabytí}Defaultní způsob nabytí
DEFAULTSTATUS={hodnota typu status exempláře}Defaultní status zpracování záznamu 0..15
VYJIMKY={řetězec}Pokud vám nestačí jedno nastavení pro fond, můžete si definovat vlastní nastavení pro každou lokaci. Syntax je LOKACE;KATEGORIE;ZPUSOBNABYTI v případě více lokací jsou odděleny.
POUZIVATPOSLEDNIHODNOTY={ANO / NE}Nastavte zda má program používat hodnoty DEFAULT… z INI (=NE default), nebo zapamatované z posledního generování.
PRIRUSTKYDLEBUDOV={ANO / NE}Toto nastavení využijí jen knihovny, které pracují ve vícebudovovém režimu. Přepínač nastavuje, zda má program hlídat duplicitu přírůstkového čísla jen v rámci budovy, na které je přírůstek umístěn (ANO - výchozí) nebo má vyžadovat unikátnost přírůstkového čísla napříč všemi budovami (NE).
SIGNATURYDLEBUDOV={ANO / NE}Toto nastavení využijí jen knihovny, které pracují ve vícebudovovém režimu. Přepínač nastavuje, zda má program hlídat duplicitu signatury jen v rámci budovy na které je přírůstek umístěn (ANO - výchozí) nebo má vyžadovat unikátnost signatury napříč všemi budovami (NE).
PRIRUSTKOVATPOUZEVLASTNI={ANO / NE}Pokud máte ve vaší organizaci větší množství lokací, může to působit jako značně zdržující pro pracovníky, kteří pro svou půjčovnu přírůstkují a používaji např. jen dvě z nich. Tímto přepínačem můžete nastavit, že se jim v nabídce v přírůstkování a generování přírůstků nabízí jen validní lokace pro jejich půjčovnu.
PORADIDLEISSUE={ANO / NE}Nastavení toho, zda má program nastavovat pořadové číslo ISSUE podle pořadí v jakém bylo číslo vloženo - NE (výchozí nastavení) nebo dle numerické hodnoty ISSUE (ANO). Pokud Issue nezačíná číslem, program najde 1. číslo v řetězci a zařadí jej podle něj.
POMOCNEPOLE={řetězec}Nastavte si libovolný popisek uživatelského pole v exemplářích, výchozí hodnota je “Přírůstkové číslo oddělení”.
VALIDOVATPCISODD={ANO / NE}Pole pro uživatelské užití může být i validované. Tímto přepínačem zapnete možnost validace pole v editaci exemplářů. Validace probíhá pomocí výběru z rejstříku.
AUTOMATICKYCENUVAZBY={ANO / NE}Pokud chcete, aby program vždy při vazbě automaticky nastavil cenu vazby podle součtu cen jednotlivých svázaných čísel, zvolte možnost ANO. Pokud chcete tuto akci podmínit potvrzením v dialogovém okně, nastavte NE (výchozí).
AUTOMATICKYLOKACIVAZBY={ANO / NE}Pokud chcete, aby program vždy při vazbě, nebo změně lokace vazby automaticky nastavil i lokaci jednotlivých svázaných čísel, zvolte možnost ANO. Pokud chcete tuto akci podmínit potvrzením v dialogovém okně, nastavte NE (výchozí).
GENBARCPOC={řetězec}Délka proměnné části čárového kódu.
GENERATEBC={ANO / NE}Nastaví v generování exemplářů volbu “Generovat čárkové kódy”.
GENERATESIG={ANO / NE}Nastaví v generování exemplářů volbu “Generovat signatury”.
GENEROVATROZSAH={ANO / NE}Program bude automaticky generovat rozsah u svázaných periodik, vždy při změně vazby se zaktualizuje rozsah.
GENPRICPOC={řetězec}Délka číselné části přírůstkového čísla.
HLASITPOSLEDNIEXEMPLAR={ANO / NE}Při vyřazování posledního exempláře titulu bude hlásit, že se jedná o poslední exemplář a umožní zrušit vyřazování.
JEDNARADABARC={ANO / NE}Nastavuje, zda má program používat společnou řadu čárových kódů pro všechny lokace a fondy.
JEDNARADAPRIRUSTKU={ANO / NE}Nastavuje, zda má program používat společnou přírůstkovou řadu pro všechny lokace a fondy.
ODDELPREF={~/#/xxxx}Nastaví oddělovač prefixu a těla signatury - pouze pro inicializaci nového typu signatury.
ODDELSUFF={~/#/xxxx}Nastaví oddělovač těla a suffixu signatury - pouze pro inicializaci nového typu signatury.
POUZIVATTITULOVESIGNATURY={ANO / NE}Pokud používáte titulové signatury, nastavte klíč na ANO, v opačném případě program vyžaduje unikátní signatury.
POVOLITPRAZDNEIDENTIFIKATORY={ANO / NE}Pokud potřebujete ukládat i svazky bez identifikátorů (BC, PC a SG), nastavte tento klíč na ANO, ale pozor, tento svazek nebude možné půjčit, protože není jednoznačně ničím určen!
VAZBA_LOKACE_TEMSKUP={ANO / NE}Nedoporučujeme používat - nastavuje vazbu povolených tematických skupin pro lokace, výchozí stav je NE.
KOPIROVATCENUDOFAKTUR={ANO / NE}Pokud neznáte v akvizici cenu a doplňujete ji až při generování přírůstků, můžete si nechat automaticky přenášet tuto cenu do akvizice - ANO.
UBYTKYDLEBUDOV={ANO / NE}Pokud chcete mít zvláštní řady úbytků pro jednotlivé budovy nastavte na ANO.
PREPISOVATIMPORTEXEMPFLD={řetězec}Pokud chcete aby program při importu a aktualizaci údajů v databázi svazků aktualizoval jen některé položky, zapište je do tohoto klíče a oddělte středníky. Pokud je klíč prázdný, jsou přepisována všechna pole (samozřejmě za předpokladu zaškrtnutí volby “Aktualizovat údaje v přírůstcích”). Jednotlivé položky jsou - PRIR_CISLO, SIGNATURA, BAR_COD, VYPKAT, LOKACE, ZPNAB, TEMSKUP, STATUS, BUDOVA, CENA, DATUM, POZNAMKA, ROK_PRIR, POCET_KS, VOLUME, ROK_VOL, ROZM_CISEL, CIS_FAK, PRILOHY, DODAVATEL, UZIVATEL, POMOCNE, UBYT_CISLO.
PRIMAEDITACEGENEXEMP={ANO / NE}Nastavte zda si přejete, aby bylo možné přímo editovat lokaci, kategorii a další položky v generování přírůstků - pokud ano nastavte ANO. Výchozí hodnotou je NE.
STATUSIMPORT={hodnota typu status exempláře}Nastavení statusu svazku při importu záznamů.
ROZLISOVAT_CIZI_LOKACE={ANO / NE}Pokud chcete, aby váš systém graficky zvýrazňoval svazky z cizích půjčoven a budov ponechte ANO. Pokud preferujete zobrazení na základě statusu exempláře nastavte NE.
KONTROLOVAT_VYPUJCENI={ANO / NE}Pokud chcete, aby program před uložením svazku zkontroloval, zda není vypůjčen a nahlásí to - nastavte na ANO. Pokud ne - ponechte NE.
STATUS_VAZBY={hodnota typu status exempláře}Pokud chcete, aby systém po svázání volných čísel periodik do vazby, těmto číslům nastavil nějaký status - vyberte jej. Pokud ne - nechte prázdné a program zachová stávající status.
VALIDNI_PUJCOVNY={výčet hodnot )Pokud chcete omezit exempláře, které vidíte v katalogizaci/katalogu na vybrané budovy nastavte pro vybranou půjčovnu jejich seznam - POZOR ať toto nenastavíte jako obecný klíč pro všechny pobočky v regionu!
ExemplarBarCodeType={výčet hodnot z číselníku}Typ čárového kódu exempláře
Top