Sekce VYPUC

NastaveníPopis
POUZIVATBUDOVY={ANO / NE}Nastavuje systém na vícebudovový, tj. sledují se cizí budovy, zda jsou On-line atd. Tento přepínač je jedním z nejdůležitějších nastavení výpůjček a výrazně ovlivňuje chování programu, jeho nastavení je třeba brát velice vážně!
PUJCOVATCIZILOKACE={ANO / NE}Zda umožnit půjčovat cizí lokace exemplářů (tj. ty co nejsou validní pro aktuální půjčovnu).
PUJCOVATCIZIBUDOVY={ANO / NE}Zda umožnit vypůjčit exempláře z jiných budov. Každý exemplář má přidělenou budovu, ta je kontrolována proti nastavené půjčovně v registrech.
VRACETCIZILOKACE={ANO / NE}Zda umožnit vracet cizí lokace exemplářů (tj. ty co nejsou validní pro aktuální půjčovnu).
VRACETCIZIBUDOVY={ANO / NE}Zda umožnit vracet exempláře z jiných budov, každý exemplář má přidělenou budovu, ta je kontrolována proti nastavené půjčovně v registrech.
ZPETNAKATALOGIZACE={ANO / NE}ANO - při půjčování nezkatalogizovaného exempláře spustí zpětnou katalogizaci. NE - nepovolí výpůjčku nezkatalogizovaných.
TITULOVEDLEDATA={ANO / NE}Zda rozlišovat titulové výpůjčky dle data výpůjčky (nemá smysl pokud je nastaveno okamžité vracení).
KARANTENA_DNI={řetězec}Kolik dní zůstane kniha po vrácení v karanténě (speciální status Karanténa). Nula znamená nikdy.
POUZIVATDEFAULT={ANO / NE}Používat nastavenou kategorii výpůjčky bez ohledu na skutečnou kategorii výpůjčky exempláře.
NACESTE_DNI={řetězec}Kolik dní zůstane kniha po vrácení na cizí budově ve stavu “na cestě”. Nula znamená nikdy.
NEPROLONGOVATPUJCOVNY={řetězec}Tento klíč má smysl pouze tehdy, používáte-li Automatickou prolongaci, protože z ní vynechává výpůjčky z vyjmenovaných půjčoven. Seznam obsahuje označení jednotlivých půjčoven, bez oddělovačů.
NEPROLONGOVATREZERVACE={ANO / NE}Automatická prolongace nezprolonguje výpůjčky, které si zarezervoval jiný čtenář.
NEREZETEMSKUP={řetězec}Seznam nerezervovatelných tématických skupin oddělených znakem ‘.
POVOLIT_OBJEDNAVKY={ANO / NE}Umožňuje zakázat objednávky volných exemplářů, výchozí stav je ANO - takže objednávky jsou povolené.
HLASITVZKAZ={ANO / NE}Volba, zda hlásit při vstupu na čtenáře vzkaz uložený v kartě - ANO, nebo jej nehlásit, ale přidat k poznámce - NE.
DEFKATVYP={hodnota typu }Výchozí hodnota default kategorie výpůjčky, pokud chcete půjčovat dle přednastavené kategorie v záložce. Tímto klíčem nastavíte kategorii, která bude přednastavena jako výchozí.
BCVALIDLEN={řetězec}Počet znaků od začátku řetězce, které při vypůjčování a vracení systém bere v potaz při hledání dle čárového kódu, výchozí hodnota je 12. Tento přepínač využijete prakticky jen tehdy pokud vaše čtečka čárových kódů neumí ignorovat poslední, kontrolní znak.
AUTOMATICKAPROLONGACE={ANO / NE}Povolení automatické prolongace. Po každém vracení nebo půjčování budou všechny výpůjčky aktuálního čtenáře zprolongovány - lze omezit následujícími klíči.
ANONYMNICTENAR={řetězec}Seznam vnitřních ID čtenářů, které má systém považovat za anonymní čtenáře. Důležité je to pro statistiky návštěvnosti, kdy každý záznam o návštěvě tohoto čtenáře v knihovně v jeden den je počítán zvlášť. Obvyklé použití - čítárny, hudební oddělení - kam chodí i osoby, které nemají průkaz knihovny. Jenotlivá ID jsou oddělena středníkem - ;
AUTOVYPJENANONYMN={ANO / NE}Pokud je nastaveno používat autovýpůjčku, tak tento parametr rozhoduje o tom, zda autovýpůjčku používat jen pro anonymní čtenáře nebo pro všechny. Výchozí - ANO - jen anonymní čtenáři.
AUTOR={řetězec}Určení pole pro autora pro zápis ze zpětné katalogizace.
DEFAULTIDENTIFIKATOR={BC/PRIC/SIGN/VSTUP}Výběr identifikátoru, který má program preferovaně vkládat do záznamu o výpůjčce. Pokud exempář nemá tento identifikátor nastaven, je vložen ten, dle kterého byla provedena výpůjčka.
DEFAULTPOCETDNI={řetězec}Nastavení výchozího počtu dní (délky zápůjčky souboru) pro jednu knihovnu v rámci seznamu pro cirkulaci výměnného fondu. Tato hodnota bude nabídnuta při přidání položky do seznamu VF. Výchozí hodnotou je 0.
DEFPOCDNI={řetězec}Defaultní výpůjční doba, výchozí hodnota.
DOHLEDDLEEVIDCIS={ANO / NE}Zda je možné dohledávat i dle evidenčních čísel.
DOTAZNAPOKUTU={ANO / NE}Nastavte, zda chcete dát obsluze možnost zrušit zapsání pokuty za pozdní vracení výpůjček. V případě, že zvolíte ANO, program se před zápisem pokuty dotáže, zda ji má opravdu zapsat. Pokud NE, tak program automaticky zapisuje pokutu bez dotazování.
HLASENINEPRITOMNOSTI={ANO / NE}Oznámení při půjčování/vracení nezkatalogizovaného záznamu.
HLASITCIZILOKVYP={ANO / NE}Hlásit, že se snaží vypůjčit exemplář z cizí půjčovny.
HLASITCIZILOKVRAC={ANO / NE}Hlásit, že se snaží vrátit výpůjčku z cizí půjčovny.
HLASITCIZIBUDVYP={ANO / NE}Hlásit, že se snaží vypůjčit exemplář z cizí budovy.
HLASITCIZIBUDVRAC={ANO / NE}Hlásit, že se snaží vrátit výpůjčku z cizí budovy.
HLASITNENALEZVYP={ANO / NE}Nastavení, zda podat zprávu, že se nepodařilo dohledat výpůjčku dle zadání.
HLASITNEPRITOMNOSTVYP={ANO / NE}Zda hlásit, že se nepodařilo v katalogu dohledat exemplář dle zadání.
HLASITPRILOHYVRAC={ANO / NE}Zapíná hlášení před vracením o tom, že vracený exemplář má i nějakou přílohu, důležité hlavně pro časopisy obsahující CD.
HLASITPRILOHYVYP={ANO / NE}Zapíná hlášení před výpůjčkou o tom, že půjčovaný exemplář má i nějakou přílohu, důležité hlavně pro časopisy obsahující CD.
HLASITUPOMINKYVYP={ANO / NE}Hlásit, že čtenář má na své výpůjčky již vygenerovány upomínky.
HLASITVICEXEMPVYP={ANO / NE}Hlásit to, že se dle zadaných údajů nepodařilo jednoznačně dohledat půjčovaný exemplář.
HLASITVICNEZMAXVYP={ANO / NE}Hlásit, že čtenář již překročil maximální povolený počet výpůjček.
HLASITVYPUCAKTVYP={ANO / NE}Hlásit, že čtenář má stejný titul již aktuálně vypůjčen.
HLASITVYPUCVMINVYP={ANO / NE}Hlásit, že čtenář měl již tento titul v minulosti vypůjčen.
HLASITPROSLOUREG={ANO / NE}Volba, zda upozorňovat při půjčování nebo přístupu na internet prošlou registraci čtenáře.
ISSVOLFORMAT={řetězec}Nastavení určuje v jakém formátu se bude zobrazovat ročník a číslo periodika ve výpůjčním systému. Program umožňuje zobrazit - volume (ročník), rok volume, issue (číslo), text může obsahovat zástupné znaky %I, %V, %R, ~, ostatní znaky jsou zkopírovány beze změny. Výchozí hodnotou je %I/%R %I - Issue, číslo periodika %V - Volume, označení ročníku %R - Rok volume ~ - mezera.
MAZATPROSLEREZERVACE={ANO / NE}Nastavte zda chcete, aby program při vstupu do modulu Rezervace automaticky smazal všechny rezervace, které již mají prošlý termín.
PREDDEFPOPL={řetězec}Seznam typů plateb, které chcete mít připravené ve formuláři pro platbu. A to vždy, i když na ně nejsou dluhy. Jednotlivé typy oddělujte svislítkem - např. “4.
NASOBEKOMEZENIPROLONGACE={řetězec}Globální nastavení programu, které se uplatní pouze při vytváření nových kombinací kategorie výpůjčky X kategorie čtenáře. Maximální počet prolongací - pokud nelze prolongovat. Max. doba je násobek výpůjční doby - pokud 0 nebo 1 nelze prolongovat).
NASTAVITPUJCOVNUDLEVRACENI={ANO / NE}Pokud z důvodu např. statistik, potřebujete vědět, na které půjčovně byla kniha vrácena, nastavte tento klíč na ANO. Program potom automaticky nastaví výpůjčce aktuální půjčovnu při vracení. Výchozí stav je NE, výpůjčka si zachovává půjčovnu, na které byla vypůjčena.
NAZEV={řetězec}Určení pole pro název pro zápis ze zpětné katalogizace.
NELOGOVAT={ANO / NE}Vypnutí transakčního logu (výpůjčky, rezervace, platby,…). Tento log je realizován jako externí tabulka na SQL serveru, pro správnou funkci je nutné povolit externí tabulky.
NEPOUZIVATOBJEDNAVKY={ANO / NE}Zvolte si zda chcete, aby program rozlišoval v modulu Rezervace mezi Objednávkami a Ne/Odeslanými rezervacemi (NE), nebo aby obojí šlo do stejné záložky - Neodeslané -> Odeslané rezervace - ANO.
OFFLINEEXPORT={DB/SQL}Nastavení typu exportu z Offline databáze výpůjček, přímo do centrální databáze (DB - výchozí) nebo do SQL skriptu, který je poté nutné spustit nad centrální databází v databázovém manažeru (SQL).
OFFLINEHLASITOK={ANO / NE}Nastavení importu Offline výpůjček, nastavte ANO (výchozí) pokud si přejete, aby program hlásil všechny výpůjčky, i ty bezproblémové. Nastavte NE, pokud si přejete, aby program hlásil jen chyby nebo problémy s vypůjčením.
OKAMZITYTISKREZERVACE={ANO / NE}Okamžitý tisk rezervace po vrácení rezervovaného dokumnetu.
TISKPOUZEVLASTNIREZE={ANO / NE}Zda při tisku rezervací po vrácení dokumentu tisknout pouze když je kniha z aktuální budovy. Výchozí hodnota NE.
PLATITPRIPROLONGACI={ANO / NE}Platit pokuty (pokud jsou definovány) za pozdní prolongaci.
POPLATEKZAODESLANISMS={řetězec}Nastavení poplatku za odeslání SMS čtenáři - upomínky, rezervace, výchozí hodnotou je 0 Kč.
POPLATKYJENNEUHRAZENE={ANO / NE}Nastavení formuláře - Platby a poplatky čtenáře - zda při otevření formuláře mít v záložce Dluhy čtenáře výpis pouze neuhrazených dluhů (ANO), nebo všech evidovaných poplatků čtenáře (NE).
POPLATKYVSEPUJC={ANO / NE}Nastavení formuláře - Platby a poplatky čtenáře - zda při otevření formuláře mít sesumarizovány dluhy a přeplatky ze všech půjčoven (ANO), nebo jen z aktuální půjčovny (NE).
POUZIVATREGDOTAZY={ANO / NE}Povolí zobrazení tlačítka ve výpůjčním modulu, pro zadání registrovaného dotazu.
POVOLITZMENUPUJCOVNY={ANO / NE}Každý knihovník má přidělenu budovu. Pokud se přihlásí knihovník, který nemá nastavenu stejnou budovu jako počítač, program zabrání jeho přihlášení. Pokud je tento klíč nastaven na ANO, program na tuto skutečnost upozorní a nabídne změnu půjčovny dle budovy knihovníka.
PREPINATBUDOVY={ANO / NE}Tento přepínač rozhoduje o tom, zda vám program má barevně odlišovat domácí a cizí výpůjčky, upomínky, rezervace dle půjčoven.
PREPINATNACTENARE={ANO / NE}Pokud do dialogu na vypůjčky nebo vracení dokumentů sejmete čárkový kód čtenářské legitimace, nahlásí program nenalezení titulu. Pokud je nastaven tento klíč na ANO, program při nenalezení titulu ještě zkontroluje databázi čtenářů a nabídne přepnutí na vybraného čtenáře.
ZOBRAZVZKAZPRIPREPNUTI={ANO / NE}Pokud se při vracení přepíná na jiného čtenáře, může být důležité si nechat zobrazit poznámku a vzkaz.
ZDURAZNENAHLASENI={ANO / NE}Pokud chcete mít jistotu, že si obsluha různé info hlášení ve výpůjčním modulu neodklikne omylem při sejmutí dalšího čárového kódu, nastavte na ANO. Veškerá hlášení s pouze jedním tlačítkem (OK) budou bez tlačítka - zavíratelná pouze křížkem.
PRIHLASCTEN={VSE/BARCOD/CISLEG}Nastavení způsobu identifikace čtenáře při podávání požadavku na rezervaci titulu. Druhé pole bude poté nepřístupné.
PRIMAREZERVACEPOZADAVKU={ANO / NE}Pokud si přejete, aby program automaticky přesunoval požadavky na rezervaci do rezervací a objednávek, nastavte tento klíč na ANO. Program poté před každým vypůjčováním a vracením provede přesun všech požadavků do rezervací.
PROLONGOVATPO={řetězec}Minimální počet dní, který musí uběhnout od výpůjčky, aby bylo možné prolongovat.
SMSNAME={řetězec}Uživatelské jméno pro přihlášení na SMS bránu.
SMSPASSWORD={řetězec}Heslo pro přihlášení na SMS bránu.
SMS_OPERATOR={řetězec}Typ poskytovatele SMS sluzeb.
TEXTPROZVYRAZNENIPOZNAMKY={řetězec}Pokud poznámka obsahuje kdekoliv následující text, bude v kartě čtenáře graficky zvýrazněna.
TEXT_PRO_ZVYRAZNENI_POZNAMKY={řetězec}Pokud potřebujete text poznámky obsahující určité slovo nebo sousloví barevně zvýraznit, zapište vybrané slovo, program poté zobrazí poznámku červeným písmem na bílém podkladu.
TYPPROLONG={MAXPOC/MAXDOB}Způsob omezení prolongace výpůjček.
TYPUPOMPOPL={NEJPOPL/DLEUPOM/DLEEXEMP/UZIVATELSKA}Nastavení způsobu výpočtu pokut za upomínky.
VOLBAINFOTIT={0/1/2/3/4}Pokud vám nevyhovuje, že zobrazení informací o titulu se nejprve zobrazí bibliografický záznam, máte možnost si toto nastavení změnit na libovolnou další alternativu dle pořadí jednotlivých voleb.
VYPUJCKYVZESTUPNE={ANO / NE}Klíč nastavuje řazení nevrácených výpůjček v kartě čtenářek. ANO - výchozí stav - znamená, že na prvním místě jsou nejstarší výpůjčky, NE - znamená, že na prvním místě jsou nejnovější výpůjčky. Program řadí dle data posledního prodloužení.
ZOBRAKTNAZEV={ANO / NE}Možnost nahradit text aktuální půjčovna/budova přepínače v karté čtenáře názvem této půjčovny/budovy. Výchozí hodnota je NE - nenahrazovat.
ZOBRVOLCIS={ANO / NE}Zobrazovat u výpůjček periodik číslo a ročník.
TYP_POPL_ODESLANI={hodnota typu typ poplatku}Nastavte číslo typu poplatku, na který mají být účtovány náklady na odeslání SMS, nebo poštou.
TYP_POPL_ODESLANI_UPOM={hodnota typu typ poplatku}Nastavte číslo typu poplatku, na který mají být účtovány náklady na odeslání SMS, nebo poštou - pro upomínky (pokud je odlišný od obecného).
TYP_POPL_ODESLANI_REZE={hodnota typu typ poplatku}Nastavte číslo typu poplatku, na který mají být účtovány náklady na odeslání SMS, nebo poštou - pro rezervace (pokud je odlišný od obecného).
POPLATEKZAODESLANIPOSTOUU={řetězec}Poplatek za odeslani std. dopisu - upomínky.
POPLATEKZAODESLANISMSU={řetězec}Poplatek za odeslani SMS - upomínky.
KONTROLAPIN={ANO / NE}Zda se před půjčováním kontroluje nebo nekontroluje identita čtenáře zadáním PIN z tabulky OPAC_PIN.
RESETPINPOPL={řetězec}Částka, kterou si knihovna účtuje za resetování PIN čtenáři.
RESETPINKOD={řetězec}Kód platby, na který se eviduje poplatek za resetovaní PIN čtenáře.
ZOBRAZPOCVRAC={ANO / NE}Nastavení, zda se má zobrazovat i počet vrácených knih v kartě čtenáře.
ZOBRAZCENAVYP={ANO / NE}Nastavení, zda se má zobrazovat i součet cen vypůjčených knih v kartě čtenáře.
AUTOMATOZNAMKONECVYPUC={ANO / NE}Pokud nastavíte na ANO, program automaticky otevře okno pro tisk oznámení o konci výpůjční doby, když poprvé otevřete výpůjční modul.
EDITDLUH_DNI={řetězec}Počet dní, o kolik lze zpětně opravovat/mazat dluhy čtenářů, pokud je nastaveno -1 - potom bez omezení.
POPLATEKZAODESLANIPOSTOU={řetězec}Při odesílání upomínek/rezervací klasickou poštou může program zapsat poplatek za vlastní odeslání - nejedná se o pokutu.
VZDYZAJEMDO={ANO / NE}Nastavte na ANO pokud požadujete, aby čtenáři vždy definovali koncové datum jejich zájmu o rezervaci.
EMAILEMPOSILATODUPOMINKY={řetězec}Pokud nechcete odesilat upomínky emailem - pokud mají číslo nižší než nastavené.
AUTOPROLONGJENVLASTNI={ANO / NE}Pokud chcete, aby se hromadně prolongovaly jen výpůjčky aktuální půjčovny, nastavte na ANO. Týká se prodloužení všech výpůjček čtenáře, případně autoprolongace po půjčování/vracení.
POUZEVLASTNICTEN={ANO / NE}Pokud nechcete vidět čtenáře z jiných budov, nastavte na ANO, výchozí hodnotou je NE.
HLASITAUTOPROLCHYBY={ANO / NE}Při hromadném prodlužování může program informovat obsluhu souhrně po skončení prolongace, případně můžete nastavit, aby vás informoval o každé výpůjčce zvlášť (NE).
ZAPISJMENOANONYMCTEN={ANO / NE}Pokud při obsazení PC čtenářem sejmete kód anonymního čtenáře a chcete zadat jméno, přijmení nastavte klíč na ANO.
ZVYRAZNITNOVYCTEN={řetězec}Pokud chcete vizuálně odlišit nově registrované čtenáře, nastavte počet dnů po které jsou bráni jako noví a program je zvýrazní nastavenou barvou. Pokud nastavíte nulu, program nikoho zvýrazňovat nebude.
ZPETKATDEFFOND={řetězec}Pokud chcete zpětně katalogizovat do konkrétního fondu, nastavte číslo fondu v tomto klíči, výchozí nastavení je číslo 1.
ZOBRVSECHNAPC={ANO / NE}Nastavte si, zda chcete vidět vždy všechna registrovaná PC v knihovně nebo jen ta z vlastní půjčovny (výchozí stav).
POPLATEKZAODESLANISMSR={řetězec}Při odesílání rezervací přes SMS může program zapsat poplatek za vlastní odeslání - nejedná se o pokutu (tento klíč má vyšší prioritu než POPLATEKZAODESLANISMS).
POPLATEKZAODESLANIPOSTOUR={řetězec}Při odesílání rezervací klasickou poštou může program zapsat poplatek za vlastní odeslání - nejedná se o pokutu (tento klíč má vyšší prioritu než POPLATEKZAODESLANIPOSTOU).
POVOLITPRESKOCITREZNEO={ANO / NE}Pokud chcete dovolit knihovníkům, aby mohli povolit výpůjčku, i když je kniha evidovaná jako neodeslaná rezervace, nastavte na ANO.
HLASITEXPEDREZERVACE={ANO / NE}Pokud je pravděpodobné, že právě načítaný exemplář bude rezervovaný po provedení expedice - program na to upozorní.
POVOLPROLREZ={ANO / NE}Nastavuje, zda je možné při prolongaci konkrétní výpůjčky prolongovat i v případě, že je na titul rezervace. Pokud NE nelze vůbec, pokud ANO, je uživatel dotázán, zda chce prolongovat rezervovaný dokument.
DEFAULTSMSBODYREZERVACE={řetězec}Výchozí text pro rezervační SMS, %1% je nahrazeno počtem, %2% je nahrazeno názvy. Pokud překročí délku SMS je zkráceno.
DEFAULTSMSBODYUPOMINKY={řetězec}Výchozí text pro upomínkovou SMS, %1% je nahrazeno počtem, %2% je nahrazeno názvy. Pokud překročí délku SMS je zkráceno.
DEFAULTSMSBODYMVS={řetězec}Výchozí text pro SMS oznamující dostupnost MVS, %1% je nahrazeno počtem, %2% je nahrazeno názvy. Pokud překročí délku SMS je zkráceno.
DEFAULTSMSPATAREZERVACE={řetězec}Podpis knihovny na konci rezervační SMS - není zkrácena.
DEFAULTSMSPATAUPOMINKY={řetězec}Podpis knihovny na konci upomínkové SMS - není zkrácena.
DEFAULTSMSPATAMVS={řetězec}Podpis knihovny na konci SMS o dostupné MVS - není zkrácena.
OTEVRENODO={řetězec}Pro lepší přehlednost časové osy u zobrazení obsazení PC nastavte nejpozdější zavírací hodinu (výchozí 18).
OTEVRENOOD={řetězec}Pro lepší přehlednost časové osy u zobrazení obsazení PC nastavte nejdřívější otevírací hodinu (výchozí 9).
POPLATEKZAODESLANIPOSTOUMVS={řetězec}Poplatek za odeslání std. dopisu - MVS.
POPLATEKZAODESLANISMSMVS={řetězec}Poplatek za odeslání SMS - MVS.
TISKOVASESTAVAKOPIEEMAILU={hodnota typu }Pokud chcete současně s odesláním emailu čtenáři (rezervace) i vytisknout info o rezervaci na papír, můžete nastavit cestu k souboru, který aplikace má použít pro tisk na papír.
TISKOVASESTAVAKOPIEEMAILUMVS={hodnota typu }Pokud chcete současně s odesláním emailu čtenáři (MVS) i vytisknout info o rezervaci na papír, můžete nastavit cestu k souboru, který aplikace má použít pro tisk na papír.
TISKREZERVACIONLINEBUDOVY={ANO / NE}Pokud chcete tisknout rezervace pouze pro půjčovny aktuální On-line budovy.
TISKUPOMINEKONLINEBUDOVY={ANO / NE}Pokud chcete tisknout upomínky pouze pro půjčovny aktuální On-line budovy.
ZPETKATDEFINDENT={BAR_COD/SIGNATURA/PRIR_CISLO}Výchozí identifikátor pro zpětnou katalogizaci - možnosti : BAR_COD (výchozí), SIGNATURA, PRIR_CISLO.
POVOLITVRACENIPRIVYPUJCCE={ANO / NE}Pokud načtete při výpůjčce kód, který je aktuálně vypůjčen, může to znamenat, že jste jej zapomněli vrátit. Pokud chcete, aby vám program nabídl jeho vrácení a výpůjčku aktuálnímu čtenáři, nastavte klíč na ANO.
UPOMINKYNEROZLISOVATPUJCOVNU={ANO / NE}Klíč nastavuje, zda má program generovat platby za upomínky společně přes všechny půjčovny nebo zvlášť za každou půjčovnu (uplatní se jen v případě, že generujete pro celou knihovnu najednou).
AUTOMATICKYMENITPUJCOVNU={ANO / NE}Pokud potřebujete měnit půjčovnu dle přihlášeného uživatele - typicky při terminálovém režimu - nastavte na ANO. Výchozí hodnota je NE.
HLASITDLUHYVYP={ANO / NE}Pokud nechcete, aby program kontroloval, zda čtenář který si půjčuje má dluhy, nastavte na NE. Výchozí hodnota je ANO (hlásit).
REZESMSBODY={řetězec}Definice těla SMS zprávy - resp. toho co se vypíše o jednotlivém titulu - rezervace. Výchozí hodnotou je název zkrácený na 20 znaků.
UPOMSMSBODY={řetězec}Definice těla SMS zprávy - resp. toho co se vypíše o jednotlivém titulu - upomínky. Výchozí hodnotou je název zkrácený na 20 znaků.
MVSSMSBODY={řetězec}Definice těla SMS zprávy - resp. toho co se vypíše o jednotlivém titulu - MVS. Výchozí hodnotou je název zkrácený na 20 znaků.
PUJCOVNATERMINAL={řetězec}Pokud chcete používat on-line platební terminál a odlišit platby přes něj od std. plateb, nastavte si speciální půjčovnu pro tyto platby. V dialogu pro placeni pak přibude zaškrtávátko pro online platby.
POVOLPROLONGACEMVS={ANO / NE}Standardně je možné prolongovat výpůjčky MVS pouze v modulu MVS. Pokud chcete povolit prolongace i přes std. výpůjční modul a Portaro, nastavte na ANO. Výpůjční doba se potom řeší přes std. výpůjční pravidla pro danou kombinaci čtenáře a kategorie výpůjčky.
ZNAKYPIN={řetězec}Výčet znaků, které je možné použít v PIN čtenáře - kontrola při zadávání.
DELKAPIN={řetězec}Počet znaků, které má mít PIN - pokud 0 - tak neomezeně, jinak přesně to číslo.
AUTOVYPJENANONYMNI={ANO / NE}Pokud jsou povolené autovýpůjčky, tak nastavte, zda se mají zapisovat jen anonymním čtenářům (ANO - výchozí), nebo všem - NE.
ZMENAKATEGORIEPOCIRKULACI={řetězec}Pokud chcete, aby systém automaticky změnil kategorii výpůjčky dokumentu k cirkulaci, poté co jej vrátí poslední čtenář v seznamu, nastavte kategorii, na kterou ji má změnit. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec - neměnit.
HLASITPOZNAMKAVYP={řetězec}Program může hlásit před výpůjčkou poznámku u exempláře - nastavte slovo které musí být součástí poznámky aby byla ohlášena.
HLASITPOZNAMKAVRAC={řetězec}Program může hlásit před vracením poznámku u exempláře - nastavte slovo které musí být součástí poznámky aby byla ohlášena.
LZEOBJEDNEREZ={ANO / NE}Lze umožnit objednat i nerezervovatelné exempláře, ale musíte nastavit tento klíč na ANO. Standardně je NE - tj. objednávky se řídí rezervacemi.
CIRKULACE_TISK={ANO / NE}Program automaticky po výpůjčce cirkulovaného časopisu tiskne oznámení pro čtenáře, kterému je určen. Pokud nechcete - nastavte NE.
AUTOMATICKYPRIDELITEXEMPOBJ={ANO / NE}Přidělovat objednávkám automaticky volný exemplář.
HLASITNOVEOBJEDNAVKY={ANO / NE}Pokud chcete, aby program v pravidelných intervalech kontroloval, zda se neobjevily nové objednávky - nastavte klíč na ANO - potom to bude ve Výpůjčním modulu hlásit.
PRVNI_VLASTNI_VYPUJCKY={ANO / NE}Pokud chcete, aby systém řadil výpůjčky a vrácené exempláře dle půjčoven tak, že vlastní jsou první a ostatní dle abecedy - nastavte na ANO. Pokud vše dle abecedy - nastavte NE.
EDITPLATBA_DNI={řetězec}Pro nastavení počtu dní, kolik lze zpětně opravovat/mazat platby změňte hodnotu klíče - vychozí hodnota je 0 dní (pro Superuživatele platí +7 dní).
HLASITPOKUTY={ANO / NE}Pokud se při vracení vygenerují pokuty, program standardně hlásí jejích výši po skončení půjčování. Pokud toto chcete potlačit - nastavte NE.
OkamzityTiskPotvrzeniPouzeEmailem={ANO / NE}Při automatickém tisku potvrzení po výpůjčce se program zeptá v případě, že nelze odeslat potvrzení emailem. Výchozí hodnota je NE - tj. neptat se a tisknout.
PUJCOVNAEXTERNI={řetězec}Pokud máte zakoupený modul pro externí platby, nastavte číslo půjčovny, na kterou se tyto platby mají evidovat - nastavte ji i v případě, že je stejná jako aktuální!
POKUTY_DLE_KALENDARE={ANO / NE}Nezahrnovat do pokuty za pozdní vracení svátky a dny mimo otevírací dobu?
REZERVACE_PROSLE_DNU={hodnota typu }Nastavitelný počet dnů, po které bude knihovna čekat čtenáři na vyzvednutí - po uplynutí této doby se rezervace/objednávka v seznamu přebarví.
REZOBJPRIPROSLEREG={ANO / NE}Pokud chcete zamezit čtenářům s prošlou registrací možnost rezervovat/objednávat, nastavte na NE. Výchozí hodnotou je ANO.
IGNOROVAT_POKUTY_DO={řetězec}Limitní čas, pokud do kterého je vrácen titul, tak se pokuta za pozdní vracení počítá ještě vzhledem k předchozímu dni, formát HH:MM.
CTENKATIGNORNELZEPUJC={řetězec}Seznam kategorií čtenárů (odd. středníkem), u kterých zákaz pujčování nebude mít vliv na možnost objednat / rezervovat.
ZVYRAZNITKONREGCTEN={řetězec}Pokud chcete vizuálně odlišit čtenáře s končící registrací, nastavte počet dnů do konce registrace. Program je zvýrazní nastavenou barvou. Pokud nastavíte nulu, program nikoho zvýrazňovat nebude.
NEAKTUALIZOVAT_VYPUC={řetězec}Pokud máte nějaké čtenáře s vysokým počtem výpůjček a jejich průběžné načítání zdržuje při půjčování/vracení, nastavte max. počet výpůjček, po který se ješte ta aktualizace provádí. Pokud nechcete nechte nulu - bude se obnovovat vždy.
OBJEDNAVKY_PROSLE_DNU={hodnota typu }Nastavitelný počet dnů, po které bude knihovna čekat čtenáři na vyzvednutí. Po uplynutí této doby se objednávka v seznamu přebarví.
TYP_POPL_OBJ={hodnota typu typ poplatku}Pro rozlišení plateb za rezervace a objednávky je možné definovat jiný typ platby za objednávky výpůjčky - výchozí typ 2 (stejný jako rezervace).
NEPOSILAT_ZRUS_REZEOBJ={ANO / NE}Pokud nechcete, aby vám systém nabízel předpřipravený email s informací pro čtenáře, že jste mu zrušili rezervaci/objednávku - nastavte ANO.
ZVYRAZNITNAROZENINY={řetězec}Systém tučně zeleně zobrazuje datum narození u čtenářů, kteří mají právě narozeniny, pokud chcete aby to rozšířil na delší časový úsek, nastavte kolik dní před resp. po narozeninách má být datum zvýrazněné. Výchozí hodnota je 0 = pouze o narozeninách.
ZVYRAZNIT_NOVE_REZERVACE={ANO / NE}Pokud nastavíte na ANO, systém bude v “oušku” záložky Rezervace zobrazovat počet neodeslaných rezervací a počet nevyřízených objednávek, výchozí hodnota je NE.
AUTOMATICKY_PREPINAT_NA_CTENARE={ANO / NE}Pokud nastavíte na ANO, systém bude přepínat při půjčování a vracení na jiného čtenáře bez dotazu (při sejmutí čárového kódu průkazky, nebo výpůjčky někoho na kom nestojíte), výchozí hodnota je NE.
HLASITPREZENCNIVYP={ANO / NE}Pokud chcete, aby program při výpůjčce hlásil prezenční (délka výpůjčky 0 dní) - nastavte na ANO. Pokud ne - ponechte NE.
ZVUKCHYBAVYPUC={řetězec}Název zvukového souboru, který chcete přehrát při chybě půjčování (plná cesta, nebo relativní vzhledem k EXE souboru).
ZVUKCHYBAVRAC={řetězec}Název zvukového souboru, který chcete přehrát při chybě vracení (plná cesta, nebo relativní vzhledem k EXE souboru).
AUTOMATICKE_HLEDANI_CTENARE={ANO / NE}Pokud nastavíte na ANO, systém bude automaticky otevírat okno pro hledání čtenáře po otevření modulu, po vypůjčování, vracení atd.
TISKOVASESTAVAKOPIEEMAILUOBJ={hodnota typu tisková šablona}Pokud chcete současně s odesláním emailu čtenáři (objednávka) i vytisknout info o objednávce na papír můžete nastavit cestu k souboru, který aplikace má použít pro tisk na papír
MaxPeriodsFine={hodnota typu }Maximální počet period, které se zohlední při výpočtu pokuty za pozdní vrácení. Nula omezení vypíná.
VYDEJNI_BUDOVY_ZDROJ={výčet hodnot )Pokud chcete umožnit objednat / rezervovat knihu i na pobočku, která ji nemá, nastavte čísla budov, ze kterých je možné dokumenty objednávat na jiné než aktuální.
VYDEJNI_BUDOVY_CIL={výčet hodnot )Pokud chcete umožnit objednat / rezervovat knihu i na pobočku, která ji nemá, nastavte čísla budov, na které je možné dokumenty objednávat.
PokutaPoUpomince={ANO / NE}Nastavením na ANO se pokuta při vracení připíše pouze tehdy, pokud byla předtím výpůjčka upomínána.
PREZDOBVYPDLECTENVYP={ANO / NE}Doba prezenční výpůjčky se bude řídit nastavením v tabulce kombinace kategorií (jinak je automaticky nula dnů).
VERBISBOX_NETISKOBJ={ANO / NE}Při objednávce do VerbisBox netisknout oznámení čtenáři.
KONTROLOVAT_PRAZDNE_RFID={ANO / NE}Kontrolovat RFID čipy, zda obsahují čárový kód knihy.
PujcovatNeregistrovanym={ANO / NE}Povolit půjčovat neregistrovaným čtenářům?
Top