Sekce KATALOGIZACE

NastaveníPopis
ZOBRCISLOPOL={ANO / NE}Zobrazovat nebo nezobrazovat číslo pole v editaci titulu.
NAZEVPODPOLE={řetězec}Pokud vám nevyhovuje, že je název v seznamu titulů a autorit tvořen všemi podpoli, můžete si tímto klíčem nastavit seznam podpolí která má použít. Klíč je možné nastavit jak globální, tak i pro konkrétní fond s číslem XY (číslo musí být vždy dvojznakové, např. 01, 02, 31).
PLNIT910={ANO / NE}Pokud zasíláte záznamy do souborného katalogu, musíte vyplnit pole 910. Toto vám může program ulehčit, pokud nastavíte klíč na ANO. Program potom automaticky při každé rekonstrukci záznamu generuje podpole ‘r’ - Roky odběru, a v případě neexistence podpole ‘a’ - Sigla knihovny - i to.
GENEROVAT001={ANO / NE}Pouze od verze 1.1. Nařizuje programu generovat pole 001 při načítání záznamu, bez ohledu na to, zda je vyplněné nebo ne. Ve výchozím nastavení generuje řetězec kpwFFCCCC, kde FF je dvojčíselné číslo fondu dokumentu/autority, CCCC je vnitřní číslo záznamu.
GENEROVAT003={ANO / NE}Pouze od verze 1.1. Nařizuje programu generovat pole 003 při načítání záznamu, bez ohledu na to, zda je vyplněné nebo ne. Výchozí stav je NE. Pokud nastavíte na ANO, je nutné ještě nastavit klíč KodOznaceniKnihovny jinak je přepínač ignorován.
GENEROVATSIGLU={ANO / NE}Pouze od verze 1.1. Nařizuje programu generovat podpole 910 při načítání záznamu, bez ohledu na to zda je vyplněné nebo ne. Výchozí stav je NE.
KODOZNACENIKNIHOVNY={řetězec}Pouze od verze 1.1. Kód knihovny přidělený Library of Congress. Program jej použije v případě, že klíč Generovat003 je nastaven na ANO k naplnění pole 003.
KODOZNACENIZAZNAMU={řetězec}Pouze od verze 1.1. Pokud máte nastaven klíč Generovat001=ANO, program pro vytváření kódu záznamu použije prefix, který nastavíte.
PLNIT910_VOLBY={řetězec}Možnost doladení nastavení generatoru pole 910.
PRIMOULOZITCTRLZ={ANO / NE}Nastavení, které říká, zda bude záznam po aktualizaci přes Z39.50 klienta rovnou uložen nebo ne.
KONTROLAVYPLNENIISBN={ANO / NE}Při přírůstkování z akvizice program provede kontrolu záznamu a v případě, že záznam neobsahuje ISBN, vyzve obsluhu k jeho doplnění a reuloží záznam.
PLNIT_STAV_ZNAK={řetězec}Pokud si přejete, aby program automaticky plnil konkrétní pole/podpole hodnotou ze stavěcího znaku přírůstku, nastavte toto pole jako hodnotu klíče. K naplnění pole dojde při ukládání záznamu. Např. PLNIT_STAV_ZNAK=975_a.
STATUSEND={řetězec}Nastavte status exemplářů, na který budou nastaveny všechny exempláře se statusem 0 při ukončení katalogizace záznamu. Pokud nastavení chybí nebo je nulové, program žádné změny ve statusech provádět nebude.
UBYTKOVECISLODLEPOCITACE={ANO / NE}Program po každém úbytkování zapíše do registrů úbytkové číslo, při vyvolání úbytkovacího formuláře pak nabídne toto číslo + 1.
UZIVEXPPRIPONY={řetězec}Chcete-li používat v dialogu pro výběr souboru pro export jiné než předdefinované přípony, můžete si je sami nadefinovat. Syntaxe je přípona;popis, oddělovačem jednotlivých přípon je svislítko. Např. UzivExpPripony=dat;Datový soubor exportu.
CASLINExportní soubor pro CASLIN
VOLBAINFOTIT={0/1/2/3/4}Pokud vám nevyhovuje, že zobrazení informací o titulu se nejprve zobrazí tabulka aktuálních výpůjček, máte možnost si toto nastavení změnit na libovolnou další alternativu dle pořadí jednotlivých voleb.
ZDROJDOKPROPOJ={řetězec}Nastavení propojovacího pole mezi bibliografickým záznamem článku a zdrojovým dokumentem. Program nahradí definované sekvence znaků označením issue, volume a rokem volume. Výchozí hodnota je “Vol. %V%, no. %I%” Definice klíčů: %V% - Označení volume %I% - Označení issue (tak jak je v databázi) %II% - Označení issue - pokud je číslo tak rozšířené na dva znaky (doplněno nulou z leva) %III% - Označení issue - pokud je číslo tak rozšířené na tři znaky (doplněno nulami z leva) %R% - Rok volume (t
ZDROJDOKNOVOL={řetězec}Nastavení propojovacího pole mezi bibliografickým záznamem kapitoly a zdrojovým dokumentem - tj. pro případ že není definován ročník. Výchozí hodnota je “s.”
ZDROJDOKPROPOJVOLUME={řetězec}Propojovací pole - Oddělovač označení ročníku
ZDROJDOKPROPOJROKVOL={řetězec}Propojovací pole - Oddělovač roku ročníku
ZDROJDOKPROPOJISSUE={řetězec}Propojovací pole - Oddělovač čísla časopisu
ZDROJDOKPROPOJDATUM={řetězec}Propojovací pole - Oddělovač datumu
ZDROJDOKPROPOJSTR={řetězec}Propojovací pole - Oddělovač čísel stránek
ZDROJDOK_PRIRC={ANO / NE}Zda má nebo nemá při propojování článků na konkrétní číslo časopisu kontrolovat sejmutý kód i v přírůstkových číslech.
ZOBRNEDEFPODPOLE={ANO / NE}Pouze od verze 1.1. Pokud si přejete, aby program nezobrazoval podpole, která nejsou definována v pracovním listu fondu dokumentu, nastavte klíč na NE. Pokud chcete mít kontrolu nad obsahem polí záznamu, ponechte klíč na ANO.
ZOBRZNAKPPOL={ANO / NE}Zobrazovat nebo nezobrazovat znak podpole v editaci titulu.
DOTAZPOZICEKODY={ANO / NE}Dotaz na pozici tisku kodu
DOTAZPOZICEZAZNAMY={ANO / NE}Dotaz na pozici tisku katal. zaznamu
ZOBR_VSE_PODPOLE={ANO / NE}Zda má program zobrazovat i prázdná podpole v editaci existujícího záznamu.
ZOBRRADEK2={řetězec}Definice 2. řádku v tabulce záznamů v katalogizaci - text + TAG (AUTOR, ISBN, FOND, STATUS, ID, NAKL, ROK).
ZOBRRADEK3={řetězec}Definice 3. řádku v tabulce záznamů v katalogizaci - text + TAG (AUTOR, ISBN, FOND, STATUS, ID, NAKL, ROK).
PROPOJ_BARCOD={řetězec}Pole, do kterého zapíše program čárový kód issue, na které se váže článek - typicky 1136.
TISKPODPOLEDOHROMADY={ANO / NE}Nastavte NE, pokud chcete, aby se každé opakovatelné podpole tisklo zvlášť.
DIR_EXPORT={řetězec}Výchozí adresář pro vyexportované soubory záznamů/autorit - výchozí hodnota - adresář s aplikací.
AKTUALIZACEZAZNAMUNASTAVOVAT={ANO / NE}Po aktualizaci záznamu přes Z-klient program automaticky přepíše nastavená pole, pokud si přejete toto ještě předtím zkontrolovat nastavte na ANO.
REVIZE={řetězec}Výchozí adresář pro soubory s načtenými kódy do revize.
DIR_IMPORT={řetězec}Výchozí adresář pro importní soubory se záznamy.
POVOLITZMENULOKACEREVIZI={ANO / NE}Pokud ručně načtete záznam do revize a tento nemá lokaci dle revize, tak nastavte na ANO, aby vám systém nabídl změnu lokace svazku dle revize. Ve výchozím nastavení tato změna není možná!
KONTROLA773={NE/8/773}Při kontrole interpunkce je možné nechat si zkontrolovat i shodu datumu u poli 008 a 773$g. Máte možnost definovat, které z nich je to hlavní.
AUTOMATICKYENDPRIEXPEDICI={ANO / NE}Pokud při expedici jsou všechny přírůstky titulu se statusem vyšším nebo rovném 7 - provede se Ukončení katalogizace titulu.
VLOZITRADEKMEZIPOLE={ANO / NE}Pokud chcete pro zpřehlednění editace záznamu vložit mezi pole prázdný řádek, nastavte na ANO.
DOTAZNAUBYTEKPRIEXPEDICI={ANO / NE}Pokud expedujete dokumenty do statusu 11 (trvalá ztráta) program se dotáže, zda je má automaticky úbytkovat.
DOTAZ_PRED_ULOZENIM={ANO / NE}Pokud si přejete, aby se vás program zeptal, zda chcete opravdu uložit záznam nastavte na ANO.
HROMUPRAVYDLEPRACLISTU={ANO / NE}Nastavte si, zda si přejete, aby pole ve výběru polí v Hromadných úpravách byla řazena dle pracovního listu (ANO), nebo dle svých čísel (NE - výchozí).
SPECIAL_ZNAKY={řetězec}Pokud si přejete definovat vlastní znaky do tabulky speciálních znaků, zapište je do řetězce v tomto klíči - zbylé pozice budou obsazeny původními znaky - maximální délka je 127 znaků.
OPRAVOVATUBYTKY={ANO / NE}Pokud potřebujete doplňovat chybějící nakladatelské údaje při vyřazování titulu nastavte klíč na ANO. Standardně je NE.
PREPISOVAT910R={ANO / NE}Přepisovat podpole 910r, pokud je zapnuto PLNIT910.
VARIANTNI_NAZVY={výčet hodnot )Nastavte, která pole má program považovat za variantní názvy, a které tudíž budou zobrazitelná v katalogu (obdobně jako VIZ tvary autorit).
KONTROLARDA={ANO / NE}Kontrolovat dle pravidel RDA.
EXPORT_PRIRUSTKY={řetězec}Číslo pole, do kterého se budou exportovat přírůstky.
EXPORT_STATUSY={výčet hodnot status exempláře)Povolené statusy exemplářů, které se dostanou do exportu přírůstků v záznamu.
ZFILTER_DOK={řetězec}Filtr pro záznamy stahované přes Z39.50 klienta.
ZFILTER_AUT={řetězec}Filtr pro autoritní záznamy stahované přes Z39.50 klienta.
AUTOMATICKY_VYRAZOVAT_TITULY={ANO / NE}Pokud chcete, aby se systém před vyřazením titulu po vyřazení posledního svazku ptal, změňte na NE.
SYNCHRONIZOVAT_JAZYKZEMI={ANO / NE}Pokud chcete, aby program při kontrole interpunkce synchronizoval pole 41 a 44 dle pole 008 - nastavte na ANO. Pokud ne - ponechte NE.
REVIZE_VYRADITAZPODRUHE={ANO / NE}Standardně revizní modul vyřazuje nenalezené svazky až poté, co nejsou nalezené ve dvou po sobě jdoucích revizích (svazku). Pokud chcete, aby vyřazoval i při prvním nenalezení - nastavte na NE. Pokud ne - ponechte ANO.
STATUSIMPORT={hodnota typu }Výchozí status titulu po importu je 3 (neukončená katalogizace) - pokud vám to nevyhovuje - nastavte libovolný jiný.
ReownWithFirstExemplar={ANO / NE}Pokud se zapíše první exemplář na jiné půjčovně, než je zakladající půjčovna záznamu, dojde k převázání záznamu na půjčovnu exempláře.
CHRANENAPOLE={řetězec}Seznam polí, která nebudou importována přes Z39.50.
FILTER_EXPORT={řetězec}Nastavení exportního filtru.
POVINNA_POLE={řetězec}Pokud potřebujete, aby systém vyžadoval vyplnit v konkrétním fondu konkretní čísla polí, nastavte jejich seznam oddělený středníkem - pozor nepoužívejte bez čísla fondu, jinak bude vyžadován stejný výčet polí v dokumentech i autoritách!
EXPED_HLEDANI_KATALOG={ANO / NE}Nastavte na ANO v případě, že chcete po vyhledání v modulu expedice otevřít novou záložku Katalogizace s vyhledanými záznamy. Výchozí hodnota je NE - neotevírat.
Top