Sekce CTEN

NastaveníPopis
DEFKATCTEN={hodnota typu kategorie čtenáře}Výchozí kategorie čtenáře.
DEFKATINST={hodnota typu kategorie čtenáře}Výchozí kategorie instituce.
DEFLOKCTEN={hodnota typu }Výchozí půjčovna čtenáře, tj. ta půjčovna, která bude přednastavena při zakládání nové karty čtenáře.
ZAC_REG={ODPREG/ODDATA/ODZAPL}Způsob výpočtu počátečního data registrace čtenáře.
DAT_REG={řetězec}Datum registrace čtenářů (používá se pouze s nastavením ZACREG=ODDATA).
DELKACARKOVEHOKODUCTENARE={řetězec}Délka čárového kódu čtenáře (12 tj. EAN13).
ZOBRCTENPOLE={řetězec}Nastavení zobrazovaných polí v kartě čtenáře v záložce Čtenáři a výpůjčky. Definovat je možné základní HTML syntax + předdefinované TAGy, které program nahradí údaji z karty čtenáře. Povolené HTML tagy - TABLE, BR, HR, FONT (name, size), B, I, U, S, A (href), IMG, SUB, SUP, UL, LI KpWin Tagy - PRIJMENI, JMENO, TITUL, BARCOD, CISLEG, ULICE, MISTO, PSC, …
PREFIXCARKOVEHOKODUCTENARE={řetězec}Prefix čárového kódu čtenáře.
OZNAMENIREZERVACE={EMAIL/POSTA/SMS}Výchozí způsob odesílání zprávy o dostupnosti rezervovaného dokumentu (u každého čtenáře lze zvolit individuálně).
OZNAMENIUPOMINKA={EMAIL/POSTA/SMS}Způsob odesílání zprávy o uložení upomínky čtenáři.
KONTROLADUPLICITY={řetězec}Při ukládání pozměněných údajů o čtenáři, nebo zakládání nového čtenáře, program automaticky kontroluje unikátnost rodného čísla/čísla OP. Pokud chcete test ještě rozšířit o některá další pole, použijte tento klíč. Program bude kontrolovat shodu i ve zde vyjmenovaných neprázdných polích a ohlásí duplicitu, pokud se všechna shodují. Jednotlivá pole oddělujte buď středníkem nebo svislítkem. Pole jsou : CELEJMENO - jméno i příjmení, ale ne titul; PRIJMENI - jen příjmení; DATNAR - datum narození; MESTO - místo.
AUTOMATICKYREGISTROVAT={ANO / NE}Pokud zakládáte nebo upravujete čtenáře, jehož kategorie nevyžaduje platbu za registraci, program může automaticky nastavit datum registrace - ANO (výchozí). Pokud si toto nepřejete, nastavte klíč na NE. Registraci budete i nadále moci prodlužovat kombinací Ctrl+R nebo přímo v kartě čtenáře.
IMPORT_ADRZAM={řetězec}Adresa zaměstnance
IMPORT_BARCOD={řetězec}Čárový kód legitimace
IMPORT_BLOK={0/1/2/3/4}Zda je blokován, přípustné hodnoty 0 (neblokován, výchozí), 1 (blokován)
IMPORT_CISLEG={řetězec}Číslo legitimace
IMPORT_DATFORMAT={řetězec}Formát data narození, výchozí DD.MM.YYYY. Možné jsou varianty i s jednomístnými dny a měsíci a dvoumístným rokem.
IMPORT_DATNAR={řetězec}Datum narození
IMPORT_EMAIL={řetězec}Email
IMPORT_EXTDBF={řetězec}ID uživatele v externí databázi
IMPORT_JMENO={řetězec}Křestní jméno
IMPORT_KATEG={řetězec}Kód kategorie čtenáře, musí odpovídat kategoriím nadefinovaným v databázi.
IMPORT_KOD={řetězec}Kód stavu v externí databázi, přípustné hodnoty 0 a výše.
IMPORT_MOBIL={řetězec}Telofon pro zasílání informačních SMS
IMPORT_PMISTO={řetězec}Přechodné bydliště - město
IMPORT_POZN={řetězec}Poznámka
IMPORT_PPSC={řetězec}Přechodné bydliště - psč
IMPORT_PRIJMENI={řetězec}Příjmení
IMPORT_PULICE={řetězec}Přechodné bydliště - ulice
IMPORT_RODCISOP={řetězec}Rodné číslo, číslo OP, nebo jiné identifikační číslo
IMPORT_TELEFON={řetězec}Telefon
IMPORT_TITUL={řetězec}Titul
IMPORT_TMISTO={řetězec}Trvalé bydliště - město
IMPORT_TPSC={řetězec}Trvalé bydliště - psč
IMPORT_TULICE={řetězec}Trvalé bydliště - ulice
IMPORT_VZDEL={řetězec}Vzdělání
IMPORT_VZKAZ={řetězec}Vzkaz
IMPORT_ZAMEST={řetězec}Zaměstnavatel
IMPORT_ZAZNAM={řetězec}Označení záznamu při importu čtenářů z formátu XML. Vstupem je standardní XML dokument, kde jsou jednoznačne (konkrétním tagem) odděleny záznamy jednotlivých čtenářů a v těchto záznamech jednotlivá pole. Všechny tyto rozlišovací tagy jsou definovatelné v INI. Pokud pro nejaké pole není tag definován, potom toto pole nelze importovat. Stejně tak pokud program narazí na neznámý tag, tak toto pole ignoruje. Všechny klíče začínají na “IMPORT_”
INIT_BUDOVY={výčet hodnot )Přednastavený seznam budov, na které bude moci chodit nově založený čtenář. Pokud je tento klíč prázdný, bude mít přístup pouze na budovu, na které se zaregistroval. Jednotlivá čísla budov jsou oddělena středníkem.
ZOBRCTENSEZN={řetězec}Definice druhého řádku v seznamu čtenářů, HTML kód obdobný jako v kartě čtenáře.
NACISTRADKU={řetězec}Počet řádků načítaných do gridu čtenářů. Jakmile se dojde na poslední, provede se načtení nastaveného počtu.
MAXBEZZRUSHLED={řetězec}Pokud máte vyhledán maximálně nastavený počet čtenářů, tak program pro zrušení filtru při dohledávání čtenáře nevyžaduje kliknutí na příslušné tlačítko - výchozí hodnota je 5.
POPISKOD={řetězec}Každý čtenář může mít nastavený kód statusu, tento kód je nastavován externí aplikací (např. studijním systémem) a může mít v každé organizaci jiný význam. Program vám proto umožňuje definovat si vlastní popisky ve formátu Č#Popis.
AutoGenCisLeg={ANO / NE}Program automaticky nabízí první volná čísla legitimací dle nastavení řad. Tuto funkci zakážete nastavením na NE.
AutoGenBarCod={ANO / NE}Program automaticky nabízí první volný čárový kód. Tuto funkci zakážete nastavením na NE.
KONTROLAEXTBAZE={none/appserver/portaro}Pokud chcete při hledání čtenáře dle kódu ověřovat v externí bázi - nastavte na ANO. Standardně je NE. POZOR funkci je třeba objednat!
DOHLEDAVAT_BEZ_DIAKRITIKY={ANO / NE}Pokud chcete ve výpůjčním modulu dohledávat čtenáře jen dle jména bez diakritiky - nastavte na ANO. Výchozí hodnota je NE - tj. dohledává se včetně háčku a čárek.
DEFAULTMAILSUBJECTPRIHLASKY={řetězec}Text, který se vloží do předmětu emailu s přihláškou čtenáře v rámci GDPR.
DEFAULTMAILBODYPRIHLASKY={řetězec}Text, který se vloží na začátek emailu s přihláškou čtenáře v rámci GDPR.
DEFAULTMAILPATAPRIHLASKY={řetězec}Text, který se vloží na konec emailu s přihláškou čtenáře v rámci GDPR.
SKRYT_MVS_KNIHOVNY={ANO / NE}Pokud chcete skrýt MVS knihovny z modulu Čtenáři a výpůjčky - nastavte na ANO. Výchozí hodnota je NE.
AutomatickyAktualizovatRegPopl={ANO / NE}Pokud se změní výše registračního poplatku pro čtenáře - změna kategorie čtenáře, nebo změna výše reg.popl. pro kategorii - program automaticky upraví výši dluhu čtenáře, tak aby odpovídal aktuální výši. Výchozí je ANO - aktualizovat.
UserBarCodeType={výčet hodnot z číselníku}Typ čárového kódu čtenáře
Top