100 Hlavní záhlaví - osobní jméno

Definice:

Pole obsahuje ve formě hesla (autorizované podobě) jméno osoby, která se považuje za subjekt mající hlavní intelektuální odpovědnost za dílo. Patří sem spisovatelé a osoby zpracovávající bibliografie. Uvádí se sem jméno autora, který by byl podle pravidel AACR2 uveden v hlavním záhlaví. Zásadně přebírejte ze souboru autorit.

Indikátory:

První identifikátor
0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem
1 - jméno se uvádí pod příjmením (default)
2 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

Druhý indikátor

Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Osobní jméno
$b - Římské číslice
$c - Doplňky ke jménu jiné než data
$d - Data související se jménem
$q - Rozpis iniciál rodného/křestního jména
$4 - Kód role

100 $a Osobní jméno

Definice:

Podpole obsahuje v invertované podobě příjmení a křestní jméno autora, který má být uveden poli Hlavní záhlaví – osobní jméno. Osobní jméno může být tvořeno také písmeny, iniciálami, zkratkami, frázemi nebo číslicemi nahrazujícími jméno či jménem rodiny (rodu). Doplňky ke jménu se zapisují v kulatých závorkách v podpoli $c, úplná forma jména se zapisuje v podpoli $q. Zásadně zapisujte do souborů autorit.

Způsob zápisu:

Za příjmení bez mezery zapište čárku, následuje po mezeře křestní jméno. Pokud uvádíte iniciály křestního jména následuje za tečkou mezera. Zapište příjmení podle příručkových pramenů nebo souborů autorit.

Zejména u překladů zahraničních děl nevycházejte pouze z formy jména, která je uvedena v dokumentu. U zahraničních autorů použijte formu jména ze souboru autorit příslušné země nebo ze zahraničních slovníků. Zejména věnujte pozornost příjmení žen, která jsou v českých překladech doplněna koncovkou “- ová “. Zvolte tvar příjmení bez této koncovky.

Jednoduché příjmení - zapište toto příjmení. Složená příjmení zapište jako první tu část, jíž osoba s tímto jménem dává přednost. Pokud preference není známá, zapište první tu část, pod níž je osoba uváděna v příručkových pramenech.

U jmen panovníků uvádějte křestní (osobní) jméno. Složená jména s předložkami, členy, částicemi a prefixy se řídí podle zvláštních pravidel, která jsou podrobně uvedena v pravidlech AACR2 22.5D – 22.5E.

Příklady:

V dokumentu uvedeno/Zápis
Anna Dentonová -> Denton, Anne
Alois Jirásek -> Jirásek, Alois
Hana Landová -> – Štychová Landová-Štychová, Hana (Štychová, Hana uveďte v autoritách jako jinou formu příjmení)
Karel IV. -> Karel (Změnit 1. indikátor - 0)

100 $b Římské číslice

Definice:

Podpole obsahuje římskou číslici nebo římskou číslici vč. další části rodného/křestního jména. Používá se pouze v záhlaví začínajícím rodným/křestním jménem (první indikátor má hodnotu 0).

Způsob zápisu:

Zapište ve tvaru, který je běžně uváděn v příručkových pramenech nebo dokumentech autora. Jestliže je k této číslici připojen epiteton, musí být též uveden.

Příklady:

V dokumentu uvedeno/Zápis
John II. Commenus -> II. Commenus
Karel IV. -> IV.

100 $c Doplňky ke jménu jiné než data

Definice:

Jakékoli doplňky ke jménu (jiné než data), které se vyskytují spolu se jménem osoby:

  • Tituly označující hodnost, úřad, funkci, šlechtický stav, např. Sir
  • Oficiální oslovení, např. Mrs.
  • Iniciály akademické hodnosti nebo členství v nějaké organizaci, např. F.L.A.
  • Římské číslice uvedené spolu s příjmením
  • Pro odlišení stejných jmen (shodné příjmení i křestní jméno) uvádějte rozlišení (např. jr. nebo notář atd.).

Způsob zápisu:

Zapište jak je uvedeno v příručkových pramenech.

Příklady:

Bismarck, Otto, Fürst von
Gregory, Augusta, Lady
Read, Miss
Saur, Karl-Otto, jr.

100 $d Data související se jménem

Definice:

Data spojená se jménem osoby spolu se zkratkami nebo jiným označením typu dat (např. narozen, zemřel, dosažení hodnosti aj.).

Způsob zápisu:

Povinně se zapisují data u osob se shodným jménem pro více osob. Volitelně připojte datum ke každému osobnímu jménu.

Příklady:

Zapis –> Význam

1924 –> Žijící osoba
1824 – 1888 –> Je známo datum narození a úmrtí
1834? – 1895 –> Přibližné datum narození
1832 – ca. 1896 –> Přibližný rok úmrtí
ca.1822 – ca.1892 –> Přibližné datum narození a úmrtí
12.stol. –> Nejsou známy roky, ale pouze století. Nepoužívejte pro 20.stol.

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top