Propojovací pole

Propojovací pole obsahují informace, které identifikují další související bibliografické jednotky. Každé z propojovacích polí specifikuje jiný typ bibliografického propojení mezi základní jednotkou popsanou v bibliografickém záznamu a související popisnou jednotkou.

Podpole

Obecně platí, že každé podpole definované v rámci propojovacích polí koresponduje s polem nebo blokem polí, která se používají k popisu související jednotky v samostatném záznamu. Samostatný bibliografický záznam pro související popisnou jednotku může, i nemusí být vytvořen. Např. podpole $a (Hlavní záhlaví) koresponduje s blokem 1XX (Blok hlavních záhlaví), podpole $t (Název) korespoduje s polem 245 (Údaje o názvu) atd. Pravidla i praxe potvrzují takovou formulaci údajů v propojovacích polích, která je zpravidla stejná jako formulace údajů o souvisejících popisných jednotkách v samostatných bibliografických záznamech. Rozsah bibliografických údajů o souvisejících jednotkách v propojovacích polích je dán účelem propojení. Pokud je související popisná jednotka samostatným bibliografickým záznamem, tak je dostačující zápis pouze základních bibliografických údajů (např. názvu a údaje o typu propojení).

$a - Hlavní záhlaví pro edici
Podpole obsahuje hlavní záhlaví z pole 100, 110 nebo 111 v souvisejícím záznamu.

Příklad:
Související záznam:
100 1# $aMellor,Alec.
245 10 $aStrange masonic stories

Propojení:
775 0# $aMellor, Alec.$tStrange masonic stories $eeng

$b - Údaj o vydání
Podpole obsahuje údaj o vydání z pole 250 (Údaje o vydání) souvisejícího záznamu.

$c - Kvalifikátor
Podpole obsahuje údaje potřebné k rozlišení mezi dvěma názvy.

$d - Místo a datum vydání, jméno nakladatele
Podpole obsahuje informace z podpole $a, $b a/nebo $c, jež jsou součástí pole 260 (Nakladatelské údaje) souvisejícího záznamu.

$e - Kód jazyka
Podpole obsahuje kód jazyka z pole 008/35-37 (Jazyk) souvisejícího záznamu.

$f - Kód země
Podpole obsahuje kód země z pole 008/15-17 (Místo vydání, produkce nebo realizace) souvisejícího záznamu.

$g - Informace o propojení
Podpole obsahuje údaj, specifikující jednotlivý exemplář nebo exempláře související popisné jednotky, které jsou předmětem propojení s katalogizovanou jednotkou, jako např. datum nebo svazky. Informace o propojení obsahuje lokaci analytické jednotky v popisované jednotce.

$h - Údaje fyzického popisu
Podpole obsahuje fyzický popis související popisné jednotky.

$i - Text návěští
Podpole obsahuje text určený k zobrazení, který předchází dalšímu údaji v poli. Podpole se používá, pokud druhý indikátor má hodnotu 8 (Návěští se negeneruje), s výjimkou polí 780 a 785.

$j - Časový údaj týkající se obsahu
Podpole obsahující počáteční, a je-li třeba tak i konečné datum určující časové rozmezí obsahu související popisné jednotky. V podpoli se zapisuje také údaj o zdroji, podle kterého byl údaj o časovém rozmezí určen.

$k - Údaj o edici pro související popisnou jednotku
Podpole obsahuje údaj o edici z pole 4XX (Údaj o edici) nebo 8XX (Vedlejší záhlaví pro edici) souvisejícího záznamu.

$m - Specifické údaje o dokumentu
Podpole obsahuje specifické údaje o dokumentu (např. pro mapy, matemat. údaje) vztahující se k popisné jednotce.

$n - Poznámka
Podpole obsahuje poznámku o související bibliografické jednotce.

$o - Další identifikátor popisné jednotky
Podpole obsahuje čísla, kódy atd. použité pro identifikaci popisné jednotky, pokud tyto identifikátory nelze použít v některém ze specifických podpolí (např. podpole $z ISBN).

$p - Zkrácený název
Podpole obsahuje zkrácený název z pole 210 (Zkrácený název) souvisejícího záznamu.

$r - Číslo zprávy
Podpole obsahuje číslo zprávy z pole 088 (Číslo zprávy) souvisejícího záznamu.

$s - Unifikovaný záznam
Podpole obsahuje název z pole 240 (Unifikovaný název) nebo z pole 243 (Skupinový unifikovaný název) souvisejícího záznamu. Pokud se podpole $s používá v propojovacím poli pro související právní dokumenty nebo překlady, bývá obvykle součástí propojovacího pole také podpole $t.

$t - Název
Podpole obsahuje informaci o názvu z podpolí $a, $f, $g, $k, $n, $p, jež jsou součástí pole 245 (Údaje o názvu) nebo pole 130 (Hlavní záhlaví - unifikovaný název) souvisejícího záznamu.

$u - Standardní číslo technické správy
Podpole obsahuje standardní číslo technické správy z pole 027 (Standardní číslo technické správy) souvisejícího záznamu.

$v - Poskytnutá informace o souboru dat
Podpole obsahuje stručný údaj identifikující informaci o poskytnutém souboru dat.

$w - Identifikační číslo záznamu
Podpole obsahuje systémové identifikační číslo souvisejícího záznamu, předřazené kódem formátu MARC (v kulatých závorkách) pro agenturu, která tato kontrolní čísla používá.

$x - Mezinárodní standardní číslo pro seriály
Podpole obsahuje ISSN pro název seriálu z pole 022 v souvisejícím záznamu.

$y - CODEN
Podpole obsahuje kód CODEN, jedinečný identifikátor pro vědecké a technické časopisecké tituly, z pole 030 (CODEN) v souvisejícím záznamu.

$z - Mezinárodní standardní číslo knihy
Podpole obsahuje ISBN z pole 020 v souvisejícím záznamu.

$3 - Bližší určení dokumentu
Podpole obsahuje informaci, identifikující část popisovaných dokumentů, ke kterým se pole vztahuje.

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$7 - Kontrolní podpole
Podpole $7 obsahuje až čtyři znakové pozice, které označují speciální charakteristiky propojení. Protože definování kódů v podpoli $7 závisí na znakové pozici, ve které se vyskytují, při zápisu jakékoliv znakové pozice je třeba dodržovat, aby každá předcházející znaková pozice obsahovala kód nebo výplňový znak (|). Následující znaková pozice nemusí být použita.

/0 - Typ hlavního záhlaví
Podpole $7/0 obsahuje kód označující typ jména uvedeného v podpoli $a. Kód n se používá v případě, kdy chybí podpole $a. Kódy odpovídají tagu 1XX v záznamu pro související popisnou jednotku:

  • p - Osobní jméno
  • c - Jméno korporace
  • m - Jméno akce
  • u - Unifikovaný název
  • n - Není specifikováno

/1 - Forma jména
Podpole $7/1 obsahuje kód označující formu jména obsaženého v podpoli $a. Kód odpovídá hodnotě prvního identifikátoru v poli 1XX v záznamu pro související popisnou jednotku a musí tedy být interpretován v souvislosti s hodnotou 0.

Pozice 0 = p (osobní jméno), tak pozice 1 obsahuje jeden z následujících kódů:
0 - Rodné/křestní jméno
1 - Příjmení
3 - Jméno rodiny/rodu

Pozice 0 = c (jméno korporace) nebo m (jméno akce), tak pozice 1 obsahuje jeden z následujících kódů:
0 - Invertované jméno
1 - Jméno jurisdikce
2 - Jméno v přímém pořadí

Pozice 0 = u (unifikovaný název) nebo n (není specifikováno), tak pozice 1 obsahuje:
n - Není specifikován

/2 - Typ záznamu
Podpole $7/2 obsahuje kód označující typ záznamu pro související popisnou jednotku. Kód odpovídá kódu v návěští/06 (Typ záznamu) v záznamu pro související popisnou jednotku.

a - Tištěný textový materiál
c - Tištěná hudebnina
d - Rukopisná hudebnina
e - Tištěný kartografický dokument
f - Rukopisný kartografický dokument
g - Projekční dokument
i - Zvukový záznam nehudební povahy
j - Hudební zvukový záznam
k - Dvojrozměrná neprojekční grafika
m - Elektronický zdroj
o - Souprava
p - Smíšený dokument
r - Trojrozměrný artefakt nebo přírodní objekt
t - Rukopisný textový materiál

/3 - Bibliografická úroveň z návěští/07 souvisejícího záznamu
Podpole $7/3 obsahuje kód označující bibliografickou úroveň související popisné jednotky. Kód odpovídá návěští/07 v záznamu pro související popisnou jednotku.

a - Monografická analytická jednotka
b - Seriálová analytická jednotka
c - Sbírka
d - Podsoubor
m - Monografie
s - Seriál

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top